Život na planetě Zemi očima jejích obyvatel

Week of Life podmínky užívání


POPIS SLUŽEB WEEK OF LIFE

 

Week of Life s.r.o. (dále jen jako „WOL“) poskytuje uživatelům přístup na www.weekoflife.com a související fotografický, video a textový obsah (dále jen jako „Web“ nebo „Week of Life“). Registrovaní uživatelé mohou využít svůj členský účet, aby nahrávali fotografie, video a text, a tím ho zveřejňovat. Členové také získávají možnost upravovat a spravovat své osobní profily na webové stránce, prohlížet a komentovat profily ostatních uživatelů a komunikovat s ostatními uživateli, a tudíž stránka funguje i jako prostředek komunikace.

 

1. Právní vztah a souhlas s Podmínkami.

1.1 Používání Webu a jakýchkoliv produktů, softwaru a služeb vám poskytnutých na nebo z Webu společností WOL (nehledě na to, zda jste registrovaný uživatel či ne) nebo vaše registrace stát se členem služeb poskytovaných společností WOL (dále v tomto dokumentu jen jako „Služby“) podléhá podmínkám právního vztahu mezi vámi a společností WOL.

1.2 Používáním a/nebo navštěvováním tento tohoto Webu (včetně všech souvisejících služeb), potvrzujete svůj souhlas s těmito podmínkami. Pokud s jakýmkoliv z bodů těchto Podmínek nesouhlasíte, prosíme nepoužívejte Web.

1.3 Vaší registrací do Služeb prohlašujete a zavazujete se, že:

a) Všechny informace, které jste uvedli v registraci jsou pravdivé a správné.

b) Na Week of Life neudáte žádné nepravdivé informace nebo že nebudete zakládat účet pro nikoho jiného než vy pro vás bez dovolení.

c) Budete kontrolovat a zajišťovat správnost daných údajů.

d) Vaše používání nebude porušovat žádné příslušné zákony či regulace.

e) Nejste odsouzeným sexuálním násilníkem.

f) Budete udržovat vaše kontaktní údaje správné a aktuální.

g) Nebudete s nikým sdílet své heslo, dovolovat třetí osobě přihlásit se do vašeho účtu nebo dělat cokoliv jiného, co by mohlo ovlivnit bezpečnost vašeho účtu.

h) Nepřevedete váš účet na třetí osobu bez našeho předchozího písemného souhlasu.

1.4 Tyto Podmínky představují právně závaznou dohodu mezi vámi a společností WOL s ohledem na vaše požívání Služeb.

1.5 Tyto Podmínky platí pro všechny uživatele Webu, včetně uživatelů, kteří jsou současně přispívateli fotografií, informací a jiných materiálů či služeb na Web.

 

2. Registrace a bezpečnost účtu

2.1 Abyste mohli využívat některých funkcí Webu nebo ostatních služeb, musíte si vytvořit svůj účet.

2.2 Váš účet může být smazán a vaše právo využívat Služby může být ukončeno bez varování v případě, že:

a) Máme důvodné podezření, že jste mladší 18 let a vydáváte se za starší 18 let.

b) Máme důvodné podezření, že jste starší 18 let a vydáváte se za mladší 18 let.

2.3 Musíte oznámit společnosti WOL okamžitě o jakémkoliv porušení bezpečnosti nebo neoprávněnému použití vašeho účtu, o kterém se dozvíte.

2.4 Rozumíte a souhlasíte s tím, že výlučně vy nesete odpovědnost (vůči společnosti WOL a vůči ostatním uživatelům) za veškerou aktivitu (a obsah) vašeho účtu.

 

3. Vaše Uživatelské příspěvky (Obsah) a vlastnická práva

3.1 Jako držitel účtu Webu můžete zasílat fotografický, audiovizuální nebo textový obsah (spolu dále jako „Uživatelské příspěvky“ nebo „Obsah“). Berete na vědomí, že nehledě na to, zda budou dané Uživatelské příspěvky zveřejněny, společnost WOL nezaručuje důvěrnost žádných Uživatelských příspěvků.

3.2 Zůstávají vám veškerá vaše vlastnická práva k vašim Uživatelským příspěvkům, vyjma práv na příspěvky, které byly umístěny do těchto tří kategorií: Logo WOL, Výběr redakce a Foto dne. Jejich vlastníkem se stává společnost WOL a vy již nemáte právo tyto příspěvky z webových stránek  odstranit (společnost WOL si nedělá nárok na žádná jiná vlastnická práva k textu, souborům, obrázkům, fotografiím, videím, zvukům, hudebním dílům, autorským dílům, aplikacím nebo jakýmkoliv jiným materiálům, které zašlete na nebo prostřednictvím Služeb. Po zaslání vašich Uživatelských příspěvků vám i nadále zůstávají jakákoliv práva, která máte k vašemu obsahu, s výhradou omezené licence uvedené v těchto Podmínkách), ale jste povinni poskytnout společnosti WOL omezená licenční práva. Tyto jsou popsány v bodu 3.15. těchto Podmínek.

3.3 Společnost WOL nepodporuje žádné Uživatelské příspěvky ani žádné názory, doporučení nebo rady, které v nich mohou být obsaženy, a společnost WOL výslovně popírá jakoukoliv a veškerou právní odpovědnost v souvislosti s Uživatelskými příspěvky.

3.4 Prohlašujete a zaručujete, že máte (a po celou dobu užívání Služeb budete mít) veškeré licence, práva, povolení a souhlasy, které jsou nezbytné pro to, aby mohla společnost WOL použít vaše Uživatelské příspěvky pro účely poskytování Služeb a jinak používat vaše Uživatelské příspěvky způsobem zamýšleným Webem a těmito Podmínkami. Souhlasíte s tím, že musíte zaplatit jakékoliv autorské a licenční poplatky a jiné poplatky, které jste zavázáni zaplatit jakékoliv osobě v souvislosti se zasláním Obsahu na nebo prostřednictvím Služeb.

3.5 Souhlasíte s tím, že vaše chování na Webu bude v souladu s (a souhlasíte s tím, že všechny vaše Uživatelské příspěvky budou v souladu s) těmito Podmínkami.

3.6 Souhlasíte s tím, že nebudete zasílat ani zveřejňovat žádné Uživatelské příspěvky s obsahem, jehož držení je v zemi, v níž sídlíte, nezákonné nebo jehož držení či použití v souvislosti s poskytováním Služeb by bylo nezákonné pro společnost WOL.

3.7 Souhlasíte s tím, že nebudete zasílat či zveřejňovat jakékoliv Uživatelské příspěvky, které jsou předmětem jakýchkoliv majetkových práv třetích stran (včetně práv na ochranu soukromí nebo práv na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech), pokud nemáte formální licenci nebo povolení od zákonného vlastníka daný materiál zveřejnit a poskytnout společnosti WOL licenci uvedenou v bodu 3.15 níže.

Společnost WOL respektuje duševní vlastnictví ostatních a od našich uživatelů očekáváme stejný přístup. Pokud opakovaně porušíte práva ostatních, společnost WOL si vyhrazuje právo ukončit váš účet.

Pokud si myslíte, že vaše práva na duševní vlastnictví byla porušena nebo byla vaše díla zkopírována způsobem, který představuje porušení autorských práv, kontaktujte nás na adrese copyright@weekoflife.com.

3.8 Společnost WOL si vyhrazuje právo (avšak není povinna) rozhodnout o tom, zda Uživatelské příspěvky vyhovují požadavkům na obsah stanovený těmito Podmínkami a může kdykoliv odstranit Uživatelské příspěvky a/nebo ukončit uživatelův přístup pro zasílání Uživatelských příspěvků, které tyto Podmínky porušují, a to bez předchozího upozornění na základě vlastního uvážení.

3.9 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poté, co jsou zaslány, jsou vaše Uživatelské příspěvky zveřejněny ve všech sekcích Webu s výjimkou sekce Poslední přidané. Redakční rada posuzuje veškerý zaslaný obsah, aby určila, zda neporušuje tyto Podmínky, zejména bod 4.1 q.

a) Redakční rada má právo smazat příspěvky, které porušují tyto Podmínky.

b) Redakční rada označí příspěvky za nevhodné pro osoby mladší dle bodů 3.10.-3.12. těchto Podmínek.

Uživatelské příspěvky se objevují v sekci Poslední přidané až poté, co jsou posouzeny Redakční radou. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že tento proces je nezbytný pro efektivní a bezpečné fungování Webu a slouží primárně k prospěchu vám a ostatním uživatelům.

3.10 Některé Uživatelské příspěvky tyto Podmínky neporušují, ale nemusí být vhodné pro všechny uživatele. Takové Uživatelské příspěvky budou označeny jako nevhodné pro osoby mladší 18 let. Redakční rada označí tyto příspěvky za nevhodné pro osoby mladší 18 let při jejich posuzování. Můžete své příspěvky tak označit i sami předtím, než příspěvek odešlete. Ostatní uživatelé mají také možnost navrhnout označení jiných Uživatelských příspěvků jako nevhodné pro osoby mladší 18 let; Redakční rada tento návrh buď schválí a označí příspěvek jako nevhodný pro osoby mladší 18 let nebo návrh zamítne.

3.11 Příspěvky nevhodné pro osoby mladší 18 let nebudou přístupné pro neregistrované uživatele. Budou přístupné pouze registrovaným uživatelům, kteří jsou starší 18 let. Při pokusu o otevření takového příspěvku se otevře varovné okno, které bude uživatele informovat o tom, že jde o příspěvek nevhodný pro osoby mladší 18 let a že uživatel musí být přihlášený.

3.12 Uživatelské příspěvky, které budou přístupné jen osobám starším 18 let dle bodu 3.10 jsou takové, které budou obsahovat:

a) Sexuálně podbízivý obsah

b) Nahotu

c) Skutečné násilí nebo detailně zachycené fiktivní násilí

d) Krvavé nebo děsivé záběry, které jsou zachyceny v odpovídajícím kontextu (mají dokumentární hodnotu)

3.13 Redakční rada bude velmi opatrná ve schvalování Uživatelských příspěvků, které obsahují převážně tyto aspekty více než jakékoliv jiné, aby se ujistila, že to není hlavní účel takových příspěvků. Cílem je umožnit uživatelům dokumentovat život v necenzurované podobě a zároveň chránit osoby mladší 18 let. Uživatelské příspěvky, jejichž účel je jednoznačně pornografický, nenávistný nebo výhružný nebudou Redakční radou povoleny. Společnost WOL si vyhrazuje právo rozhodnout v těchto záležitostech.

3.14 Berete na vědomí a souhlasíte, že při používání Služeb (včetně Webu) můžete narazit na Uživatelské příspěvky, které jsou nepřesné, urážlivé, neslušné, nebo jinak pro vás nežádoucí. Souhlasíte s tím, že se tímto vzdáváte veškerých zákonných práv, nároků podle ekvity či opravných prostředků, které máte nebo můžete mít vůči společnosti WOL ve vztahu k jakýmkoliv takovým Uživatelským příspěvkům.

3.15 Při zasílání nebo zveřejňování Uživatelského příspěvku na nebo prostřednictvím Služeb udělujete společnosti WOL licenci/souhlas k neomezenému užití Uživatelského příspěvku v souvislosti s poskytováním Služeb (použití, reprodukci, rozšiřování, vytvoření odvozených děl, zobrazování a předvádění takového a v jakýchkoliv mediálních formátech a prostřednictvím jakýchkoliv mediálních kanálů, včetně využití pro partnery WoL). Berete tímto na vědomí a zasláním Uživatelského příspěvku souhlasíte s tím, že Váš Uživatelský příspěvek může být společností WOL zejména použit, rozšiřován a reprodukován prostřednictvím magazínu Week of Life, který může být za úplatu i bezplatně distribuován třetím osobám. Poté, co odstraníte váš Obsah z Webu, zdržíme se užití a zastavíme bez zbytečného odkladu nabízení. Do tohoto okamžiku poskytnutá práva, stejně jako práva Národní knihovny ČR dle článku 3.16. však zůstávají zachována. Dále berete na vědomí a zasláním Uživatelského příspěvku souhlasíte s tím, že Váš Uživatelský příspěvek může být užit(zejména rozšiřován a reprodukován partnery projektu Week of Life a to včetně Deníků Vltava Labe Press). Souhlas/licence, kterou poskytujete společnosti WOL je nevýhradní a bezúplatná, s právem poskytnout sublicenci a licenci převést.

3.16 Tato omezená licence zahrnuje právo společnosti WOL použít Uživatelské příspěvky či jejich část pro propagaci projektu Week of Life, a to v článcích v tištěných či elektronických médiích, a dále v magazínu Week of life, který může být za úplatu i bezplatně distribuován třetím osobám. Veškeré Uživatelské příspěvky či jejich části budou po dobu platnosti této smlouvy archivovány například v projektu Webarchiv, který od roku 2000 zajišťuje Národní knihovna ČR,s čímž zasláním nebo zveřejněním Uživatelského příspěvku na Webu vyslovujete svůj souhlas. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Národní knihovna ČR je oprávněna ke stahování, k trvalému uchovávání, rozmnožování a zpřístupňování Uživatelských příspěvků prostřednictvím internetu na příslušné webové stránce Národní knihovny ČR a že i po uzavření Vašeho účtu nebo jiného ukončení vztahu se společností WOL práva Národní knihovny ČR do té doby nabytá zůstávají zachována.

3.17 S výjimkou Uživatelských příspěvků (Obsahu) je veškerý další obsah Služeb, zejména texty, software, psané písmo, grafika, fotografie, zvuky, hudba, videa a interaktivní prvky na Webových stránkách vlastněný nebo licencovaný společností WOL a je předmětem autorských práv, práv k ochranným známkám a dalších práv duševního vlastnictví společnosti WOL nebo jejích poskytovatelů licence (dále jen jako „WOL Obsah“). Jakékoliv obchodní nebo servisní značky třetích stran uvedené v Obsahu WOL Obsah WOL nelze stahovat, kopírovat, reprodukovat, distribuovat, přenášet, vysílat, zobrazovat, prodávat, licencovat či jinak využívat pro jakékoliv jiné účely bez předchozího písemného souhlasu společnosti WOL nebo jejích poskytovatelů licence. Společnost WOL si vyhrazuje veškerá výslovně neudělená práva k WOL Obsahu. Společnost WOL vám tímto uděluje omezenou, odvolatelnou a nepřenositelnou licenci na reprodukci a zobrazení WOL Obsahu (s výjimkou softwarového kódu) pouze pro vaše osobní užívání v souvislosti s prohlížením Webu a užíváním Služeb.

 

4. Obecná omezení užívání

4.1 WOL vám tímto uděluje povolení k přístupu a užívání Služeb (včetně Webu), a to za následujících výslovných podmínek, a vy tímto souhlasíte s tím, že nedodržení jakýchkoliv z těchto podmínek bude zakládat jejich porušení z vaší strany:

a) Souhlasíte s tím, že nebudete dále šířit žádnou část nebo části Webu v jakémkoliv médiu bez předchozího písemného souhlasu společnosti WOL.

b) Souhlasíte s tím, že nebudete měnit či upravovat jakoukoliv část Služeb (včetně Webu).

c) Souhlasíte s tím, že nebudete získávat přístup k Uživatelským příspěvkům nebo jinému obsahu, který je zveřejněný na Webu, pomocí jakékoliv technologie nebo prostředků jiných než ty na Webu samotném.

d) Souhlasíte s tím, že nebudete (a ani se nebudete snažit) obejít, vyřadit z provozu nebo jinak zasahovat do jakýchkoliv bezpečnostních prvků Webu nebo prvků, které:

i. Znemožňují či omezují použití či kopírování jakýchkoliv Uživatelských příspěvků nebo Obsah Webu.

ii. Omezují používání Webu nebo obsahu, který je na něm dostupný.

e) Souhlasíte s tím, že nebudete Služby (včetně Webu) používat pro jakékoliv komerční využití bez předchozího písemného souhlasu společnosti WOL. Zakázané komerční využití zahrnuje, ale není omezeno na:

i. Další prodej přístupu na Web nebo jakoukoliv Službu na jiné webové stránce za účelem získání výnosů z reklamy nebo předplatného,

ii. Další distribuci Služeb (včetně jakýchkoliv Uživatelských příspěvků, které jsou dostupné prostřednictvím daných Služeb) za účelem generování zisku z podobné či srovnatelné obchodní aktivity jako je ta, kterou provozuje společnost WOL,

iii. Ale nezahrnuje jakékoliv použití, ke kterému společnost WOL dá výslovný písemný souhlas.

f) Souhlasíte s tím, že nebudete používat ani spouštět žádný automatický systém (včetně, ale bez omezení na, jakéhokoliv robota, nebo tzv.„spider“ a „offline reader“), který při návštěvě Webu posílá na servery společnosti WOL více požadavků než kolik by za stejnou dobu mohl poslat člověk při použití veřejně dostupného standardního (tj. neupraveného) webového prohlížeče.

g) Souhlasíte s tím, že nebude shromažďovat nebo těžit z jakýchkoliv osobních údajů jakéhokoliv uživatele Webu nebo Služeb (a souhlasíte s tím, že toto zahrnuje také názvy účtů na Week of Life).

h) Souhlasíte s tím, že nebudete používat Web a Služby (včetně komunikačních a emailových funkcí na Webu) pro získávání zakázek v rámci obchodní činnosti nebo v souvislosti s komerčním podnikáním.

i) Souhlasíte s tím, že nebudete získávat jakékoliv uživatele Webu pro komerční účely s ohledem na jejich Uživatelské příspěvky.

j) Souhlasíte s tím, že nebudete získávat přístup k Uživatelským příspěvkům za jakýmkoliv účelem než pro vaše osobní, nekomerční použití zamýšlené nebo povolené běžnými funkcemi Služeb.

k) Souhlasíte s tím, že nebudete posílat či jinak šířit nepovolené komerční sdělení uživatelům (jako například spam).

l) Souhlasíte s tím, že nebudete nahrávat viry nebo jiný škodlivý kód.

m) Souhlasíte s tím, že nebudete pronásledovat, zastrašovat či obtěžovat žádného uživatele.

n) Souhlasíte s tím, že nebudete nahrávat obsah, který je nenávistný, výhružný, pornografický či obsahuje bezdůvodné násilí.

o) Souhlasíte s tím, že nebudete vyvíjet či provozovat aplikace třetích stran, které obsahují, propagují či jinak nabízí alkoholický či jiný obsah nevhodný pro osoby mladší 18 let bez příslušných věkových omezení.

p) Souhlasíte s tím, že nebudete používat Week of Life, abyste dělali cokoliv nezákonného, matoucího, škodlivého či diskriminačního nebo abyste umožňovali či podporovali jakékoliv porušení těchto Podmínek.

q) Souhlasíte s tím, že nebudete přidávat Uživatelské příspěvky, které:

i. jsou jasně útočné či propagují rasismus, fanatismus, nenávist či fyzickou újmu jakékoliv povahy vůči jakékoliv skupině či osobě,

ii. zneužívají osoby sexuálním či násilným způsobem,

iii. obsahují nepřiměřené násilí nebo urážlivý obsah nebo obsahuje odkazy na webovou stánku vhodnou pouze pro osoby starší 18 let,

iv. veřejně uvádí informace, které pro jakoukoliv osobu představují či způsobují riziko spojené s bezpečností či ochranou osobních dat,

v. obsahují či propagují informace, o kterých víte, že jsou nepravdivé nebo matoucí nebo propagují nelegální aktivity či chování, které je násilné, výhružné, obscénní, pomlouvačné či zneucťuje třetí osoby,

vi. obsahují či propagují nelegální či neoprávněnou kopii díla třetí osoby, na které má daná osoba autorské právo, jako například poskytování pirátských počítačových programů či odkazy na ně, poskytování informací pro obcházení zařízení pro ochranu proti kopírování nebo poskytování pirátské hudby či odkazů na pirátské hudební soubory,

vii. obsahuje soukromé, heslem chráněné či skryté stránky či obrázky (které nejsou linkovány na nebo z jiné dostupné stránky).

4.2 Společnost WOL si vyhrazuje právo zamítnout či odstranit jakékoliv vámi zaslané Uživatelské příspěvky nebo jakýkoliv Obsah, pokud porušuje tyto Podmínky.

 

5. Ukončení vztahu

5.1 Tyto Podmínky se na vás vztahují až do doby, než budou ukončeny společností WOL nebo vámi způsobem uvedeným níže.

5.2 Pokud byste si přáli svou právní dohodu se společností WOL ukončit, můžete tak kdykoliv učinit:

a) Oznámením společnosti WOL.

b) Uzavřením svého účtu na Week of Life.

5.3 Společnost WOL může právní dohodu s vámi kdykoliv ukončit, pokud:

a) Jste porušili jakékoliv ustanovení těchto Podmínek (nebo jste jednali způsobem, který jasně naznačuje, že nemáte v úmyslu nebo nemůžete dodržovat ustanovení těchto Podmínek ).

b) Je společnost WOL povinna tak učinit ze zákona (například pokud poskytování Služeb vaší osobě je nebo se stane nezákonným).

c) Společnost WOL přestane poskytovat Služby uživatelům v zemi, ve které pobýváte nebo ze které užíváte Služby.

d) Poskytování Služeb společností WOL vaší osobě již není, dle uvážení společnosti WOL, obchodně realizovatelné.

5.4 Ukončení platnosti těchto Podmínek neovlivní platnost všech zákonných práv, závazků a povinností, ze kterých jste vy a společnost WOL měli prospěch, kterým jste podléhali (nebo které vznikly v průběhu doby platnosti a účinnosti Podmínek) nebo jejichž platnost byla výslovně neomezená, a ustanovení bodu 11.5 se bude na taková práva, závazky a povinnosti vztahovat po dobu neomezenou.

 

6. Vyloučení záruky

6.1 Nic z toho, co je uvedeno v těchto Podmínkách, neovlivní jakákoliv zákonná práva, která vám jako spotřebiteli vždy náleží, a která nemůžete smluvně měnit ani se jich vzdát.

6.2 Služby jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a společnost WOL nečiní v souvislosti s nimi žádné prohlášení ani neposkytuje žádnou záruku.

6.3 Společnost WOL zejména neprohlašuje a nezaručuje vám, že:

a) Vaše užívání Služeb splní vaše požadavky.

b) Vaše užívání Služeb bude nepřerušené, včasné, bezpečné či bezchybné.

c) Jakékoliv informace získané vámi v důsledku užívání Služeb budou přesné či spolehlivé.

d) Nedostatky v provozu nebo funkčnosti jakéhokoliv softwaru vám poskytnutého vám jako součást Služeb budou odstraněny.

6.4 Na Služby se nevztahují žádné podmínky, záruky ani jiné podmínky (včetně jakýchkoliv předpokládaných podmínek ohledně uspokojivé kvality, vhodnosti pro specifický účel či shody s popisem) s výjimkou těch, které jsou výslovně uvedeny v těchto Podmínkách.

 

7. Omezení odpovědnosti

7.1 Nic z toho, co je obsaženo v těchto Podmínkách, nevylučuje ani neomezuje odpovědnost společnosti WOL za ztráty, které nelze na základě příslušných zákonů právoplatně vyloučit či omezit.

7.2 S výhradou obecného ustanovení bodu 11.5 níže neponese společnost WOL vůči vám odpovědnost za:

a) Jakékoliv nepřímé či následné škody, které vám mohou vzniknout (což zahrnuje jakoukoliv ztrátu zisku – ať vzniklou přímo či nepřímo, jakoukoliv újmu na obchodní hodnotě či dobré pověsti nebo ztrátu dat, které vám vzniknou).

b) Jakoukoliv ztrátu či škodu, která vám může vzniknout v důsledku:

i. Vašeho spoléhání na úplnost, přesnost či existenci jakékoliv reklamy nebo v důsledku jakéhokoliv vztahu nebo transakce mezi vámi a jakýmkoliv inzerentem či sponzorem, jehož reklama se zobrazuje na Službě,

ii. Jakýchkoliv změn, které společnost WOL učiní u Služeb, nebo jakéhokoliv trvalého či dočasného přerušení v poskytování Služeb (nebo jakýchkoliv funkcí, které jsou součástí Služeb),

iii. Vymazání, poškození či neuložení jakýchkoliv Uživatelských příspěvků nebo jiných komunikačních údajů vedených nebo přenášených při vašem užívání Služeb nebo jeho prostřednictvím,

iv. Vašeho neposkytnutí společnosti WOL přesných informací k účtu,

v. Vašeho nedostatečného zajištění bezpečnosti a důvěrnosti vašeho hesla nebo podrobnosti o účtu na Week of Life.

 

8. Prohlášení

8.1 Společnost WOL nenese odpovědnost za a nečiní žádné záruky, výslovné či předpokládané, ohledně Obsahu (Uživatelských příspěvků) nebo přesnosti a spolehlivosti Obsahu zveřejněným na nebo prostřednictvím Služeb, a to způsobeným uživateli Služeb či jakýmkoliv zařízením nebo programováním, které je spojené s nebo využíváno v souvislosti se Službami a že Obsah nemusí nutně odrážet názory a postupy společnosti WOL.

8.2 Účty a Obsah vytvářený a zveřejněný uživateli na Webu mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Společnost WOL nenese odpovědnost za obsah, přesnost, postupy či názory vyjadřované na takových webových stránkách a takové webové stránky nejsou nutně společností WOL prověřovány, monitorovány nebo kontrolovány s ohledem na dostupnost, přesnost či úplnost. Začlenění jakéhokoliv odkazu na jiné webové stránky nenaznačuje souhlas či podporu společnosti WOL takové webové stránky nebo služeb, produktů či jiných materiálů, které jsou obsaženy nebo jsou dostupné prostřednictvím takových webových stránek.

8.3 Při vstupování na stránky třetích stran, jednáte na svoje vlastní riziko. Společnost WOL nenese žádnou odpovědnost za reklamy třetích stran a aplikace třetích stran, které jsou zveřejněny na nebo prostřednictvím Služeb a nenese žádnou odpovědnost za zboží či služby, které jsou poskytovány inzerenty.

8.4 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost WOL nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty či škody způsobené vám v důsledku dostupnosti externích stránek či zdrojů, nebo v důsledku vaší důvěry v úplnost, přesnost nebo existenci jakékoliv reklamy, produktů či materiálů na nebo dostupné z takových webových stánek a zdrojů. Společnost WOL doporučuje, abyste byli obezřetní při opouštění Webu a abyste si přečetli podmínky používání a podmínky o ochraně osobních údajů každé webové stránky, kterou navštívíte.

8.5 Společnost WOL neposkytuje Vaše osobní informace či Váš Obsah třetím stranám či inzerentům. Berete však na vědomí, že Web je však součástí WebArchivu Národní knihovny ČR a jste si vědomi práv a povinností s tím souvisejícími, jak je specifikováno především v s článku 3.16 výše.

8.6 Společnost WOL nenese odpovědnost za chování, ať online či offline, žádného uživatele Služeb. Společnost WOL nenese odpovědnost za jakoukoliv chybu, vynechání, přerušení, smazání, poruchu, zpoždění v provozu či přenosu, poruchu komunikační linky, krádež nebo zničení, neoprávněný přístup nebo pozměnění jakékoliv komunikace uživatele. Společnost WOL nenese odpovědnost za jakékoliv problémy nebo technické poruchy jakýchkoliv telefonních sítí nebo linek, počítačových online systémů, serverů nebo poskytovatelům počítačového zařízení, softwaru, nefunkčnost jakýchkoliv emailů, prohlížečů či přehrávačů způsobenou technickými problémy či přeplněním trafficu na internetu nebo na jakékoliv ze Služeb nebo za kombinaci výše uvedených bodů, včetně jakéhokoliv zranění či škody uživatelům nebo jejich počítačům spojenou s nebo způsobenou účastí na nebo stahováním materiálů v souvislosti se Službami. Za žádných okolností nebude společnost WOL odpovědná za jakoukoliv ztrátu či škodu, včetně zranění či smrti, která vznikne v důsledku užívání Služeb, účasti na akci společnosti WOL, v důsledku jakéhokoliv Obsahu zveřejněným na nebo prostřednictvím Služeb nebo v důsledku chování jakýchkoliv uživatelů Služeb, ať online či offline.

9. Jazyk Podmínek

9.1 Pokud společnost WOL poskytne překlad anglické verze těchto Podmínek, překlad je poskytnut pouze pro vaši informaci. Tímto souhlasíte s tím, že váš vztah se společností WOL se bude řídit anglickou verzí Podmínek.

9.2 Pokud existuje jakákoliv nesrovnalost mezi obsahem anglické verze těchto Podmínek a obsahem jejich překladu, rozhodující je anglická verze.

 

10. Změny Podmínek

10.1 Společnost WOL může čas od času provádět změny Podmínek. Pokud se tak stane, společnost WOL uveřejní nové znění Podmínek na adrese http://www.weekoflife.com/storage/file/cz/terms.htm.

10.2 Berete na vědomí a souhlasíte, že pokud budete využívat Služby po datu, kdy se změnily Podmínky, společnost WOL bude považovat vaše užívání Služeb za souhlas s upravenými Podmínkami.

10.3 Měli byste pravidelně kontrolovat, zda nedošlo ke změně Podmínek.

 

11. Obecné právní podmínky

11.1 Tyto Podmínky zakládají úplnou dohodu mezi vámi a společností WOL, řídí vaše užívání Služeb a zcela nahrazují jakékoliv předchozí dohody, které byly mezi vámi a společností WOL uzavřeny v souvislosti se Službami.

11.2 Souhlasíte s tím, že společnost WOL vám může zasílat oznámení emailem, poštou nebo oznámení zveřejněné na Webu.

11.3 Souhlasíte s tím, že pokud společnost WOL neuplatní nebo nevymáhá jakékoliv zákonné právo nebo opravný prostředek, který je obsažený v Podmínkách (nebo na který má společnost WOL právo dle příslušných zákonů), nebude to považováno za formální vzdání se práv společností WOL a tato práva a opravné prostředky budou i nadále společnosti WOL k dispozici.

11.4 Pokud kterýkoliv soud s příslušnou jurisdikcí rozhodnout v dané věci rozhodne, že jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je neplatné, bude takové ustanovení z Podmínek odstraněno, aniž by tím byly ovlivněny ostatní ustanovení Podmínek. Zbývající ustanovení Podmínek zůstanou i nadále v platnosti a účinnosti.

11.5 Tyto Podmínky a váš právní vztah se společnosti WOL na nich založený se bude řídit českým právem. Vy i společnost WOL se zavazujete podřídit se pravomoci soudů v České republice, které budou příslušné k rozhodnutí jakékoliv právní záležitosti, které vzniknou na základě těchto Podmínek. Nehledě na to souhlasíte s tím, že společnost WOL bude mít i nadále právo vymáhat v jakékoliv jurisdikci opravné prostředky (nebo jiné obdobné druhy předběžných opatření.

11.6 Nesete plnou odpovědnost za vaše interakce s ostatními uživateli Služeb (včetně Webu). Společnost WOL si vyhrazuje právo, ale není povinna, zapojit se jakýmkoliv způsobem do rozporů, které vzniknou mezi vámi a ostatními uživateli.

11.7 Week of Life se neustále inovuje, aby svým uživatelům poskytla nejlepší možné služby a zážitky. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že forma a podoba Služeb, které společnost WOL poskytuje, se může čas od času změnit bez předchozího oznámení.

11.8 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jako součást této neustále inovace může společnost WOL zastavit (trvale či dočasně) poskytování Služeb (nebo některé prvky, které jsou součástí Služeb) vám nebo uživatelům obecně, a to dle vlastního uvážení, bez předchozího upozornění. Máte právo kdykoliv přestat Služby využívat. Nemusíte společnost WOL o vašem ukončení využívání Služeb informovat.

11.9 Souhlasíte s tím, že nesete plnou odpovědnost za (a že společnost WOL nenese žádnou odpovědnost vůči vám či jakékoliv třetí straně za) jakékoliv porušení vašich povinností, které vám zakládají tyto Podmínky a za důsledky takového porušení (včetně jakékoliv ztráty nebo škody, kterou může společnost WOL utrpět).