Život na planéte Zem očama jej obyvateľov

Week of Life podmienky používania


POPIS SLUŽIEB WEEK OF LIFE

 

ZIPO film s.r.o. (ďalej len ako „ZIPO“) poskytuje užívateľom prístup na www.weekoflife.com a súvisiaci fotografický, video a textový obsah (ďalej len ako „Web“ alebo „Week of Life“). Registrovaní užívatelia môžu využiť svoj členský účet, aby nahrávali fotografie, video a text, a tým ho zverejňovať. Členovia tiež získavajú možnosť upravovať a spravovať svoje osobné profily na webovej stránke, prehliadať a komentovať profily ostatných užívateľov a komunikovať s ostatnými užívateľmi, a tým pádom stránka funguje aj ako prostriedok komunikácie.

 

1. Právny vzťah a súhlas s Podmienkami.

1.1 Používanie Webu a akýchkoľvek produktov, softwaru a služieb vám poskytnutých na alebo z Webu spoločnosti ZIPO (nehľadiac na to, či ste registrovaný užívateľ či nie) alebo vaša registrácia stať sa členom služieb poskytovaných spoločností ZIPO (ďalej v tomto dokumente len ako „Služby“) spadá podmienkam právneho vzťahu medzi vami a spoločnosťou ZIPO.

1.2 Používaním a/alebo navštevovaním tohto Webu (vrátane všetkých súvisiacich služieb), potvrdzujete svoj súhlas s týmito podmienkami. Pokiaľ s akýmkoľvek z bodov týchto Podmienok nesúhlasíte, prosíme nepoužívajte Web.

1.3 Vašou registráciou do Služieb prehlasujete a zaväzujete sa, že:

a) Všetky informácie, ktoré ste uviedli v registrácii sú pravdivé a správne.

b) Na Week of Life nezadáte žiadne nepravdivé informácie, alebo že nebudete zakladať účet pre niekoho iného než vy pre vás bez dovolenia.

c) Budete kontrolovať a zaisťovať správnosť daných údajov.

d) Vaše používanie nebude porušovať žiadne príslušné zákony, či regulácie.

e) Nie ste odsúdeným sexuálnym násilníkom.

f) Budete udržovať vaše kontaktné údaje správne a aktuálne.

g) Nebudete s nikým zdieľať svoje heslo, dovoľovať tretej osobe prihlásiť sa do vášho účtu alebo robiť čokoľvek iné, čo by mohlo ovplyvniť bezpečnosť vášho účtu.

h) Neprevediete váš účet na tretiu osobu bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

1.4 Tieto Podmienky predstavujú právne záväznú dohodu medzi vami a spoločnosťou ZIPO s ohľadom na vaše požívanie Služieb.

1.5 Tieto Podmienky platia pre všetkých užívateľov Webu, vrátane užívateľov, ktorí sú súčasne prispievatelia fotografií, informácií a iných materiálov, či služieb na Web.

 

2. Registrácia a bezpečnosť účtu

2.1 Aby ste mohli využívať niektoré funkcie Webu alebo ostatné služby, musíte si vytvoriť svoj účet.

2.2 Váš účet môže byť vymazaný a vaše právo využívať Služby môže byť ukončené bez varovania v prípade, že:

a) Máme dôvodné podozrenie, že ste mladší ako 18 rokov a vydávate sa za staršieho než 18 rokov.

b) Máme dôvodné podozrenie, že ste starší ako 18 rokov a vydávate sa za mladšieho než 18 rokov.

2.3 Musíte oznámiť spoločnosti ZIPO okamžite o akomkoľvek porušení bezpečnosti alebo neoprávnenom použití vášho účtu, o ktorom sa dozviete.

2.4 Rozumiete a súhlasíte s tým, že výlučne vy nesiete zodpovednosť (voči spoločnosti ZIPO a voči ostatným užívateľom) za všetku aktivitu (a obsah) vášho účtu.

 

3. Vaše Užívateľské príspevky (Obsah) a vlastnícke práva

3.1 Ako držiteľ účtu Webu môžete zasielať fotografický, audiovizuálny alebo textový obsah (spolu ďalej ako „Užívateľské príspevky“ alebo „Obsah“). Beriete na vedomie, že nehľadiac na to, či budú dané Užívateľské príspevky zverejnené, spoločnosť ZIPO nezaručuje dôvernosť žiadnych Užívateľských príspevkov.

3.2 Zostávajú vám všetky vaše vlastnícke práva k vašim Užívateľským príspevkom (spoločnosť ZIPO si nerobí nárok na žiadne vlastnícke práva k textu, súborom, obrázkom, fotografiám, videám, zvukom, hudobným dielam, autorským dielam, aplikáciám alebo akýmkoľvek iným materiálom, ktoré zašlete na alebo prostredníctvom Služieb. Po zaslaní vašich Užívateľských príspevkov vám i naďalej zostávajú akékoľvek práva, ktoré máte k vášmu obsahu, s výhradou obmedzenej licencie uvedenej v týchto Podmienkach), ale ste povinný poskytnúť spoločnosti ZIPO obmedzené licenčné práva. Tieto sú popísané v bode 3.15. týchto Podmienok.

3.3 Spoločnosť ZIPO nepodporuje žiadne Užívateľské príspevky ani žiadne názory, odporučenia alebo rady, ktoré v nich môžu byť obsiahnuté, a spoločnosť ZIPO výslovne popiera akúkoľvek a všetku právnu zodpovednosť v súvislosti s Užívateľskými príspevkami.

3.4 Prehlasujete a zaručujete, že máte (a po celú dobu užívania Služieb budete mať) všetky licencie, práva, povolenia a súhlasy, ktoré sú potrebné na to, aby mohla spoločnosť ZIPO použiť vaše Užívateľské príspevky pre účely poskytovania Služieb a inak používať vaše Užívateľské príspevky spôsobom zmysleným Webom a týmito Podmienkami. Súhlasíte s tým, že musíte zaplatiť akékoľvek autorské a licenčné poplatky a iné poplatky, ktoré ste zaviazaný zaplatiť akejkoľvek osobe v súvislosti so zaslaním Obsahu na, alebo prostredníctvom Služieb.

3.5 Súhlasíte s tým, že vaše správanie na Webe bude v súlade s (a súhlasíte s tým, že všetky vaše Užívateľské príspevky budú v súlade s) týmito Podmienkami.

3.6 Súhlasíte s tým, že nebudete zasielať ani zverejňovať žiadne Užívateľské príspevky s obsahom, ktoré je v zemi, v ktorej zdieľate, nezákonné alebo jeho držanie, či použitie v súvislosti s poskytovaním Služieb by bolo nezákonné pre spoločnosť ZIPO.

3.7 Súhlasíte s tým, že nebudete zasielať, či zverejňovať akékoľvek Užívateľské príspevky, ktoré sú predmetom akýchkoľvek majetkových práv tretích strán (vrátane práv na ochranu súkromia alebo práv na ochranu osobnosti v publikovaných materiáloch), pokiaľ nemáte formálnu licenciu alebo povolenie od zákonného vlastníka daný materiál zverejniť a poskytnúť spoločnosti ZIPO licenciu uvedenú v bode 3.15 nižšie.

Spoločnosť ZIPO rešpektuje duševné vlastníctvo ostatných a od našich užívateľov očakávame rovnaký prístup. Pokiaľ opakovane porušíte práva ostatných, spoločnosť ZIPO si vyhradzuje právo ukončiť váš účet.

Pokiaľ si myslíte, že vaše práva na duševné vlastníctvo boli porušené, alebo boli vaše diela skopírované spôsobom, ktorý predstavuje porušenie autorských práv, kontaktujte nás na adrese copyright@weekoflife.com.

3.8 Spoločnosť ZIPO si vyhradzuje právo (avšak nie je povinná) rozhodnúť o tom, či Užívateľské príspevky vyhovujú požiadavkám na obsah stanovený týmito Podmienkami a môže kedykoľvek odstrániť Užívateľské príspevky a/alebo ukončiť užívateľov prístup pre zasielanie Užívateľských príspevkov, ktoré tieto Podmienky porušujú, a to bez predchádzajúceho upozornenia na základe vlastného uváženia.

3.9 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že potom, čo sú zaslané, sú vaše Užívateľské príspevky zverejnené vo všetkých sekciách Webu s výnimkou sekcie Posledné pridané. Redakčná rada posudzuje všetok zaslaný obsah, aby určila, či neporušuje tieto Podmienky, predovšetkým bod 4.1 q.

a) Redakčná rada má právo zmazať príspevky, ktoré porušujú tieto Podmienky.

b) Redakčná rada označí príspevky za nevhodné pre osoby mladšie podľa bodu 3.10.-3.12. týchto Podmienok.

Užívateľské príspevky sa objavujú v sekcii Posledné pridané až potom, čo sú posúdené Redakčnou radou. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že tento proces je potrebný pre efektívne a bezpečné fungovanie Webu a slúži primárne k prospechu vám a ostatným užívateľom.

3.10 Niektoré Užívateľské príspevky tieto Podmienky neporušujú, ale nemusia byť vhodné pre všetkých užívateľov. Takéto Užívateľské príspevky budú označené ako nevhodné pre osoby mladšie ako 18 rokov. Redakčná rada označí tieto príspevky za nevhodné pre osoby mladšie ako 18 rokov pri ich posudzovaní. Môžete svoje príspevky tak označiť aj vy sami predtým, než príspevok odošlete. Ostatní užívatelia majú tiež možnosť navrhnúť označenie iných Užívateľských príspevkov ako nevhodné pre osoby mladšie ako 18 rokov. Redakčná rada tento návrh buď schváli a označí príspevok ako nevhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov, alebo návrh zamietne.

3.11 Príspevky nevhodné pre osoby mladšie ako 18 rokov nebudú prístupné pre neregistrovaných užívateľov. Budú prístupné len registrovaným užívateľom, ktorí sú starší ako 18 rokov. Pri pokuse o otvorenie takéhoto príspevku sa otvorí varovné okno, ktoré bude užívateľa informovať o tom, že ide o príspevok nevhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov, a že užívateľ musí byť prihlásený.

3.12 Užívateľské príspevky, ktoré budú prístupné len osobám starším ako 18 rokov podľa bodu 3.10 sú také, ktoré budú obsahovať:

a) Sexuálne orientovaný obsah

b) Nahotu

c) Skutočné násilie alebo detailne zachytené fiktívne násilie

d) Krvavé alebo desivé zábery, ktoré sú zachytené v zodpovedajúcom kontexte (majú dokumentárnu hodnotu)

3.13 Redakčná rada bude veľmi opatrná vo schvaľovaní Užívateľských príspevkov, ktoré obsahujú prevažne tieto aspekty viac než akékoľvek iné, aby sa uistila, že to nie je hlavný účel takýchto príspevkov. Cieľom je umožniť užívateľom dokumentovať život v necenzurovanej podobe a zároveň chrániť osoby mladšie ako 18 rokov. Užívateľské príspevky, ktorých účel je jednoznačne pornografický, nenávistný alebo výhražný nebudú Redakčnou radou povolené. Spoločnosť ZIPO si vyhradzuje právo rozhodnúť v týchto záležitostiach.

3.14 Beriete na vedomie a súhlasíte, že pri používaní Služieb (vrátane Webu) môžete naraziť na Užívateľské príspevky, ktoré sú nepresné, urážlivé, neslušné, alebo inak pre vás nežiaduce. Súhlasíte s tým, že sa týmto vzdávate všetkých zákonných práv, nárokov podľa ekvity, či opravných prostriedkov, ktoré máte, alebo môžete mať voči spoločnosti ZIPO vo vzťahu k akýmkoľvek takýmto Užívateľským príspevkom.

3.15 Pri zasielaní alebo zverejňovaní Užívateľského príspevku na alebo prostredníctvom Služieb udeľujete spoločnosti ZIPO obmedzenú licenciu k použitiu, reprodukcii, rozširovaniu, vytvoreniu odvodených diel, zobrazovaniu a predvádzaniu takého Užívateľského príspevku v súvislosti s poskytovaním Služieb a v akýchkoľvek mediálnych formátoch a prostredníctvom akýchkoľvek mediálnych kanálov. Táto obmedzená licencia nedáva spoločnosti ZIPO právo predávať alebo inak rozširovať vami zaslaný Obsah mimo Služby. Potom, čo odstránite váš Obsah z Webu, zastavíme reprodukciu v najskoršom možnom termíne, a po skončení reprodukcie skončí i platnosť licencie. Licencia, ktorú poskytujete spoločnosti ZIPO je nevýhradná (t.j. že máte právo udeliť licenciu na váš Obsah aj komukoľvek inému okrem spoločnosti ZIPO), plne splatená, oslobodená od licenčných poplatkov (t.j. že ZIPO nie je povinná vám platiť za použitie vami zaslaného Obsahu na Webe), s právom poskytnúť sublicenciu (t.j. že spoločnosť ZIPO má právo použiť svoje pobočky, subdodávateľov a internetových providerov pre poskytovanie Služieb), a celosvetová.

3.16 S výnimkou Užívateľských príspevkov (Obsahu) je všetok ďalší obsah Služieb, hlavne texty, software, písané písmo, grafika, fotografie, zvuky, hudba, videá a interaktívne prvky na Webových stránkach vlastnený alebo licencovaný spoločnosťou ZIPO a je predmetom autorských práv, práv k ochranným známkam a ďalších práv duševného vlastníctva spoločnosti ZIPO alebo ich poskytovateľov licencie (ďalej len ako „ZIPO Obsah“). Akékoľvek obchodné alebo servisné značky tretích strán uvedené v Obsahu ZIPO Obsah ZIPO nie je možné sťahovať, kopírovať, reprodukovať, distribuovať, prenášať, vysielať, zobrazovať, predávať, licencovať, či inak využívať pre akékoľvek iné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ZIPO alebo ich poskytovateľov licencie. Spoločnosť ZIPO si vyhradzuje všetky výslovne neudelené práva k ZIPO Obsahu. Spoločnosť ZIPO vám týmto udeľuje obmedzenú, odvolateľnú a neprenositeľnú licenciu na reprodukciu a zobrazenie ZIPO Obsahu (s výnimkou softwarového kódu) len pre vaše osobné užívanie v súvislosti s prehliadaním Webu a užívaním Služieb.

 

4. Obecné obmedzenia používania

4.1 ZIPO vám týmto udeľuje povolenie k prístupu a používaniu Služieb (vrátane Webu), a to za nasledujúcich výslovných podmienok, a vy týmto súhlasíte s tým, že nedodržaním akýchkoľvek z týchto podmienok bude zakladať ich porušenie z vašej strany:

a) Súhlasíte s tým, že nebudete ďalej šíriť žiadnu časť alebo časti Webu v akomkoľvek médiu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ZIPO.

b) Súhlasíte s tým, že nebudete meniť, či upravovať akúkoľvek časť Služieb (vrátane Webu).

c) Súhlasíte s tým, že nebudete získavať prístup k Užívateľským príspevkom alebo inému obsahu, ktorý je zverejnený na Webe, pomocou akejkoľvek technológie alebo prostriedkov iných než tých, ktoré sú na Webe samotnom.

d) Súhlasíte s tým, že nebudete (a ani sa nebudete snažiť) obísť, vyradiť z prevádzky alebo inak zasahovať do akýchkoľvek bezpečnostných prvkov Webu alebo prvkov, ktoré:

i. Znemožňujú, či obmedzujú použitie, či kopírovanie akýchkoľvek Užívateľských príspevkov alebo Obsahu Webu.

ii. Obmedzujú používanie Webu alebo obsahu, ktorý je na ňom dostupný.

e) Súhlasíte s tým, že nebudete Služby (vrátane Webu) používať pre akékoľvek komerčné využitie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ZIPO. Zakázané komerčné využitie zahrňuje, ale nie je obmedzené na:

i. Ďalší predaj prístupu na Web alebo akúkoľvek Službu na inej webovej stránke za účelom získania výnosu z reklamy alebo predplatného,

ii. Ďalšiu distribúciu Služieb (vrátane akýchkoľvek Užívateľských príspevkov, ktoré sú dostupné prostredníctvom daných Služieb) za účelom generovania zisku z podobnej, či zrovnateľnej obchodnej aktivity ako je tá, ktorú prevádzkuje spoločnosť ZIPO,

iii. Ale nezahrňuje akékoľvek použitie, ku ktorému spoločnosť ZIPO dá výslovný písomný súhlas.

f) Súhlasíte s tým, že nebudete používať ani spúšťať žiadny automatický systém (vrátane, ale bez obmedzenia na, akéhokoľvek robota, alebo tzv.„spider“ a „offline reader“), ktorý pri návšteve Webu posiela na servery spoločnosti ZIPO viac požiadaviek, než koľko by za rovnaký čas mohol poslať človek pri použití verejne dostupného štandardného (t.j. neupraveného) webového prehliadača.

g) Súhlasíte s tým, že nebude zhromažďovať alebo ťažiť z akýchkoľvek osobných údajov akéhokoľvek užívateľa Webu alebo Služieb (a súhlasíte s tým, že toto zahrňuje tiež názvy účtu na Week of Life).

h) Súhlasíte s tým, že nebudete používať Web a Služby (vrátane komunikačných a emailových funkcií na Webe) pre získavanie zákaziek v rámci obchodnej činnosti alebo v súvislosti s komerčným podnikaním.

i) Súhlasíte s tým, že nebudete získavať akýchkoľvek užívateľov Webu pre komerčné účely s ohľadom na ich Užívateľské príspevky.

j) Súhlasíte s tým, že nebudete získavať prístup k Užívateľským príspevkom za akýmkoľvek účelom než pre vaše osobné, nekomerčné použitie zamýšľané alebo povolené bežnými funkciami Služieb.

k) Súhlasíte s tým, že nebudete posielať, či inak šíriť nepovolené komerčné oznámenie užívateľom (ako napríklad spam).

l) Súhlasíte s tým, že nebudete nahrávať vírusy alebo iný škodlivý kód.

m) Súhlasíte s tým, že nebudete prenasledovať, zastrašovať, či obťažovať žiadneho užívateľa.

n) Súhlasíte s tým, že nebudete nahrávať obsah, ktorý je nenávistný, výhražný, pornografický, či obsahuje bezdôvodné násilie.

o) Súhlasíte s tým, že nebudete vyvíjať, či prevádzkovať aplikácie tretích strán, ktoré obsahujú, propagujú, či inak ponúkajú alkoholický, či iný obsah nevhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov bez príslušných vekových obmedzení.

p) Súhlasíte s tým, že nebudete používať Week of Life, aby ste robili čokoľvek nezákonného, mätúceho, škodlivého či diskriminačného, alebo aby ste umožňovali, či podporovali akékoľvek porušenie týchto Podmienok.

q) Súhlasíte s tým, že nebudete pridávať Užívateľské príspevky, ktoré:

i. sú jednoznačne útočné či propagujú rasizmus, fanatizmus, nenávisť, či fyzickú ujmu akejkoľvek povahy voči akejkoľvek skupine, či osobe,

ii. zneužívajú osoby sexuálnym, či násilným spôsobom,

iii. obsahujú neprimerané násilie alebo urážlivý obsah, alebo obsahuje odkazy na webovú stránku vhodnú len pre osoby staršie ako 18 rokov,

iv. verejne uvádzajú informácie, ktoré pre akúkoľvek osobu predstavujú, či spôsobujú riziko spojené s bezpečnosťou, či ochranou osobných dát,

v. obsahujú, či propagujú informácie, o ktorých viete, že sú nepravdivé alebo mätúce, alebo propagujú nelegálne aktivity, či správanie, ktoré je násilné, výhražné, obscénne, ohováračné, či zneucťuje tretie osoby,

vi. Obsahujú, či propagujú nelegálnu, či neoprávnenú kópiu diela tretej osoby, na ktoré má daná osoba autorské právo, ako napríklad poskytovanie pirátskych počítačových programov, či odkazy na ne, poskytovanie informácií pre obchádzanie zariadenia pre ochranu proti kopírovaniu alebo poskytovanie pirátskej hudby, či odkazu na pirátske hudobné súbory,

vii. obsahuje súkromné, heslom chránené, či skryté stránky, či obrázky (ktoré nie sú linkované na alebo z inej dostupnej stránky).

4.2 Spoločnosť ZIPO si vyhradzuje právo zamietnuť, či odstrániť akékoľvek vami zaslané Užívateľské príspevky alebo akýkoľvek Obsah, pokiaľ porušuje tieto Podmienky.

 

5. Ukončenie vzťahu

5.1 Tieto Podmienky sa na vás vzťahujú až do doby, než budú ukončené spoločnosťou ZIPO alebo vami spôsobom uvedenom nižšie.

5.2 Pokiaľ by ste si priali svoju právnu dohodu so spoločnosťou ZIPO ukončiť, môžete tak kedykoľvek učiniť:

a) Oznámením spoločnosti ZIPO.

b) Uzavretím svojho účtu na Week of Life.

5.3 Spoločnosť ZIPO môže právnu dohodu s vami kedykoľvek ukončiť, pokiaľ:

a) Ste porušili akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok (alebo ste jednali spôsobom, ktorý jasne naznačuje, že nemáte v úmysle alebo nemôžete dodržovať ustanovenia týchto Podmienok ).

b) Je spoločnosť ZIPO povinná tak učiniť zo zákona (napríklad pokiaľ poskytovanie Služieb vašej osobe je alebo sa stane nezákonným).

c) Spoločnosť ZIPO prestane poskytovať Služby užívateľom v krajine, v ktorej pobývate alebo z ktorej užívate Služby.

d) Poskytovanie Služieb spoločnosťou ZIPO vašej osobe už nie je, podľa uvážení spoločnosťou ZIPO, obchodne realizovateľné.

5.4 Ukončenie platnosti týchto Podmienok neovplyvní platnosť všetkých zákonných práv, záväzkov a povinností, z ktorých ste vy a spoločnosť ZIPO mali prospech, ktorým ste podliehali (alebo ktoré vznikli v priebehu doby platnosti a účinnosti Podmienok), alebo ich platnosť bola výslovne neobmedzená, a ustanovenie bodu 11.5 sa bude na takéto práva, záväzky a povinnosti vzťahovať po dobu neobmedzenou.

 

6. Vylúčenie záruky

6.1 Nič z toho, čo je uvedené v týchto Podmienkach, neovplyvní akékoľvek zákonné práva, ktoré vám ako spotrebiteľovi vždy náleží, a ktoré nemôžete zmluvne meniť, ani sa ich vzdať.

6.2 Služby sú poskytované „tak, ako sú“ a spoločnosť ZIPO nečiní v súvislosti s nimi žiadne prehlásenia, ani neposkytuje žiadnu záruku.

6.3 Spoločnosť ZIPO neprehlasuje a nezaručuje vám, že:

a) Vaše používanie Služieb splní vaše požiadavky.

b) Vaše používanie Služieb bude neprerušené, včasné, bezpečné či bezchybné.

c) Akékoľvek informácie získané vami v dôsledku užívania Služieb budú presné, či spoľahlivé.

d) Nedostatky v prevádzke alebo funkčnosti akéhokoľvek softwaru vám poskytnutého, vám ako súčasť Služieb budú odstránené.

6.4 Na Služby sa nevzťahujú žiadne podmienky, záruky ani iné podmienky (vrátane akýchkoľvek predpokladaných podmienok ohľadne uspokojivej kvality, vhodnosti pre špecifický účel, či zhody s popisom) s výnimkou tých, ktoré sú výslovne uvedené v týchto Podmienkach.

 

7. Obmedzenia zodpovednosti

7.1 Nič z toho, čo je obsiahnuté v týchto Podmienkach, nevylučuje ani neobmedzuje zodpovednosť spoločnosti ZIPO za straty, ktoré nie je možné na základe príslušných zákonov právoplatne vylúčiť, či obmedziť.

7.2 S výhradou obecného ustanovenia bodu 11.5 nižšie, neponesie spoločnosť ZIPO voči vám zodpovednosť za:

a) Akékoľvek nepriame, či následné škody, ktoré vám môžu vzniknúť (čo zahrňuje akúkoľvek stratu zisku – či vzniknutú, priamo či nepriamo, akúkoľvek ujmu na obchodnej hodnote, či dobrej povesti, alebo stratu dát, ktoré vám vzniknú).

b) Akúkoľvek stratu či škodu, ktorá vám môže vzniknúť v dôsledku:

i. Vášho spoliehania na úplnosť, presnosť, či existenciu akejkoľvek reklamy alebo v dôsledku akéhokoľvek vzťahu alebo transakcie medzi vami a akýmkoľvek inzerentom, či sponzorom, ktorého reklama sa zobrazuje na Službe,

ii. Akékoľvek zmeny, ktoré spoločnosť ZIPO učiní u Služieb, alebo akéhokoľvek trvalého, či dočasného prerušenia v poskytovaní Služieb (alebo akýchkoľvek funkcií, ktoré sú súčasťou Služieb),

iii. Vymazanie, poškodenie či neuloženie akýchkoľvek Užívateľských príspevkov alebo iných komunikačných údajov vedených alebo prenášaných pri vašom užívaní Služieb alebo jeho prostredníctvom,

iv. Vaším neposkytnutím spoločnosti ZIPO presných informácií k účtu,

v. Vaším nedostatočným zaistením bezpečnosti a dôvernosti vášho hesla alebo podrobnosti o účte na Week of Life.

 

8. Prehlásenie

8.1 Spoločnosť ZIPO nenesie zodpovednosť za, a nečiní žiadne záruky, výslovné či predpokladané, ohľadom Obsahu (Užívateľských príspevkov) alebo presnosti a spoľahlivosti Obsahu zverejneným na, alebo prostredníctvom Služieb, a to spôsobeným používateľovi Služieb, či akýmkoľvek zariadením alebo programovaním, ktoré je spojené s, alebo využívané v súvislosti so Službami, a že Obsah nemusí nutne odrážať názory a postupy spoločnosti ZIPO.

8.2 Účty a Obsah vytvárané a zverejnené užívateľom na Webe môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky. Spoločnosť ZIPO nenesie zodpovednosť za obsah, presnosť, postupy či názory vyjadrované na takýchto webových stránkach a takéto webové stránky nie sú nutne spoločnosťou ZIPO preverované, monitorované alebo kontrolované s ohľadom na dostupnosť, presnosť, či úplnosť. Začlenenie akéhokoľvek odkazu na iné webové stránky nenaznačuje súhlas, či podporu spoločnosti ZIPO takýchto webových stránok alebo služieb, produktov, či iných materiálov, ktoré sú obsiahnuté alebo sú dostupné prostredníctvom takýchto webových stránok.

8.3 Pri vstupovaní na stránky tretích strán, jednáte na svoje vlastné riziko. Spoločnosť ZIPO nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamy tretích strán a aplikácie tretích strán, ktoré sú zverejnené na, alebo prostredníctvom Služieb a nenesie žiadnu zodpovednosť za tovar, či služby, ktoré sú poskytované inzerentmi.

8.4 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť ZIPO nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty, či škody spôsobené vám v dôsledku dostupnosti externých stránok či zdrojov, alebo v dôsledku vašej dôvery v úplnosť, presnosť alebo existenciu akejkoľvek reklamy, produktov, či materiálov na, alebo dostupné z takých webových stránok a zdrojov. Spoločnosť ZIPO odporúča, aby ste boli obozretný pri opúšťaní Webu a aby ste si prečítali podmienky používania a podmienky o ochrane osobných údajov každej webovej stránky, ktorú navštívite.

8.5 Spoločnosť ZIPO neposkytuje váš Obsah, či osobné informácie tretím stranám, či inzerentom.

8.6 Spoločnosť ZIPO nenesie zodpovednosť za správanie, či online či offline, žiadneho užívateľa Služieb. Spoločnosť ZIPO nenesie zodpovednosť za akúkoľvek chybu, vynechanie, prerušenie, zmazanie, poruchu, oneskorenie v prevádzke či prenose, poruchu komunikačnej linky, krádež nebo zničenie, neoprávnený prístup, alebo pozmenenie akejkoľvek komunikácie užívateľa. Spoločnosť ZIPO nenesie zodpovednosť za akékoľvek problémy alebo technické poruchy akýchkoľvek telefónnych sietí alebo liniek, počítačových online systémov, serveru alebo poskytovateľom počítačového zariadenia, softwaru, nefunkčnosť akýchkoľvek emailov, prehliadačov, či prehrávačov spôsobených technickými problémami, či preplnením trafficu na internete, alebo na akejkoľvek zo Služieb, alebo za kombináciu vyššie uvedených bodov, vrátane akéhokoľvek zranenia či škody užívateľom, alebo jeho počítačom spojeným s, alebo spôsobenou účasťou na, alebo sťahovaním materiálov v súvislosti so Službami. Za žiadnych okolností nebude spoločnosť ZIPO zodpovedná za akúkoľvek stratu či škodu, vrátane zranenia či smrti, ktorá vznikne v dôsledku užívania Služieb, účasti na akcii spoločnosti ZIPO, v dôsledku akéhokoľvek Obsahu zverejneným na, alebo prostredníctvom Služieb alebo v dôsledku správania akýchkoľvek užívateľov Služieb, či online či offline.

9. Jazyk Podmienok

9.1 Pokiaľ spoločnosť ZIPO poskytne preklad anglickej verzii týchto Podmienok, preklad je poskytnutý len pre vašu informáciu. Týmto súhlasíte s tým, že váš vzťah so spoločnosťou ZIPO sa bude riadiť anglickou verziou Podmienok.

9.2 Pokiaľ existuje akákoľvek nezrovnalosť medzi obsahom anglickej verzie týchto Podmienok a obsahom ich prekladu, rozhodujúca je anglická verzia.

 

10. Zmeny Podmienok

10.1 Spoločnosť ZIPO môže čas od času robiť zmeny Podmienok. Pokiaľ sa tak stane, spoločnosť ZIPO uverejní nové znenie Podmienok na adrese http://www.weekoflife.com/sk/terms_of_use.aspx.

10.2 Beriete na vedomie a súhlasíte, že pokiaľ budete využívať Služby po dátume, keď sa zmenili Podmienky, spoločnosť ZIPO bude považovať vaše užívanie Služieb za súhlas s upravenými Podmienkami.

10.3 Mali by ste pravidelne kontrolovať, či nedošlo k zmene Podmienok.

 

11. Obecné právne podmienky

11.1 Tieto Podmienky zakladajú úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou ZIPO, riadia vaše používanie Služieb a celkom nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce dohody, ktoré boli medzi vami a spoločnosťou ZIPO uzavreté v súvislosti so Službami.

11.2 Súhlasíte s tým, že spoločnosť ZIPO vám môže zasielať oznámenia emailom, poštou alebo oznámenia zverejnené na Webe.

11.3 Súhlasíte s tým, že pokiaľ spoločnosť ZIPO neuplatní alebo nevymáha akékoľvek zákonné právo alebo opravný prostriedok, ktorý je obsiahnutý v Podmienkach (alebo na ktorý má spoločnosť ZIPO právo podľa príslušných zákonov), nebude to považované za formálne vzdanie sa práv spoločnosťou ZIPO a tieto práva a opravné prostriedky budú i naďalej spoločnosti ZIPO k dispozícii.

11.4 Pokiaľ ktorýkoľvek súd s príslušnou jurisdikciou rozhodnúť v danej veci rozhodne, že akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok je neplatné, bude takéto ustanovenie z Podmienok odstránené, a nebudú tým ovplyvnené ostatné ustanovenia Podmienok. Zostávajúce ustanovenia Podmienok zostanú i naďalej v platnosti a účinnosti.

11.5 Tieto Podmienky a váš právny vzťah so spoločnosťou ZIPO na nich založený sa bude riadiť českým právom. Vy aj spoločnosť ZIPO sa zaväzujete podriadiť sa právomoci súdov v Českej republike, ktoré budú príslušné k rozhodnutiu akejkoľvek právnej záležitosti, ktoré vzniknú na základe týchto Podmienok. Nehľadiac na to súhlasíte s tým, že spoločnosť ZIPO bude mať aj naďalej právo vymáhať v akejkoľvek jurisdikcii opravné prostriedky (alebo iné obdobné druhy predbežných opatrení.

11.6 Nesiete plnú zodpovednosť za vaše interakcie s ostatnými užívateľmi Služieb (vrátane Webu). Spoločnosť ZIPO si vyhradzuje právo, ale nie je povinná, zapojiť sa akýmkoľvek spôsobom do rozporov, ktoré vzniknú medzi vami a ostatnými užívateľmi.

11.7 Week of Life sa neustále inovuje, aby svojim užívateľom poskytla najlepšie možné služby a zážitky. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že forma a podoba Služieb, ktoré spoločnosť ZIPO poskytuje, sa môže čas od času zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.

11.8 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ako súčasť tejto neustálej inovácie môže spoločnosť ZIPO zastaviť (trvale či dočasne) poskytovanie Služieb (alebo niektoré prvky, ktoré sú súčasťou Služieb) vám alebo užívateľom obecne, a to podľa vlastného uváženia, bez predchádzajúceho upozornenia. Máte právo kedykoľvek prestať Služby využívať. Nemusíte spoločnosť ZIPO o vašom ukončení využívania Služieb informovať.

11.9 Súhlasíte s tým, že nesiete plnú zodpovednosť za (a že spoločnosť ZIPO nenesie žiadnu zodpovednosť voči vám, či akejkoľvek tretej strane za) akékoľvek porušenie vašich povinností, ktoré vám zakladajú tieto Podmienky a za dôsledky takéhoto porušenia (vrátane akejkoľvek straty alebo škody, ktoré môže spoločnosť ZIPO utrpieť).